خطا
  • قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

منشور اخلاقی انضباطی مجتمع

((منشورمقررات انضباطی و تربیتی دبیرستان انوارالقرآن ))

 

به منظور پرورش و تهذیب اخلاقی و اعتلای سطح امور پرورشی ،انضباطی ،بهداشتی ،انتظارات مسئوولین دبیرستان از دانش آموزان به شرح ذیل می باشد :


*رعایت ادب و احترام نسبت به کارکنان مدرسه اعم از مدیر ،معاون ، مشاوران، مربیان پرورشی و بهداشت و خدمتگزاران(5نمره )

 

*رعایت شعائر اسلامی (رعایت حجاب کامل،انجام فرائض شرکت در نماز جماعت شرکت در مراسم ایام الله فعالیت در مراسم صبحگاهیو ورزش صبحگاه و فعالیت مستمر در انجام پژوهش ها و ارتباط

مستمر با  کتابخانه (2نمره)

 

*رعایت بهداشت و نظافت کلاس و مدرسه و حفظ و نگه داری از فضای سبز (هربارتخلف  کسر    1 نمره)

 

*رعایت بهداشتنظافت فردی (تمیز بودن لباس ، استحمام در هفته ،کوتاه نگه داشتن ناخن ، نداشتن آرایش در چهره)(2 نمره )

 

*حفظ و نگه داری اموالوتجهیزات مدرسه (چنانچهخسارتیدر هر موردوارد شود ) بایدتوسطدانش آموزجبران گردد. (هربارتخلف   کسر   1 نمره)

 

*از همراه داشتن هرگونهوسایلتجملی و  زیور آلات و همچنین   موبایل و ....... خود داری شودچنانچه هریک  از موارد ذکر شدههمراه دانش آموز باشد ضبط و به حراستاداره(طبق بخشنامه اداره ) تحویل داده   خواهد شد.  (هربارتخلف   کسر   1 نمره)

 

*رعایت کامل مقررات نظم وانضباط در کلاس درس و کسب رضایت دبیران محترم(5نمره)

 

*رعایت نظم وانضباط در ایاب و ذهاب  ورزشگاه در ساعات ورزشیرضایت دبیر ان محتر م تربیت بدنی (1نمره )

 

*حضور در مدرس و کلاس راس ساعت مقرر بدون هر دیر آمدگیو غیبت غیر موجه  (کسر 1 نمرهبرای غیبت و دیر آمدگی)

 

*کسب رضایت مشاوران محترم از عمل به راهکار هایارائه شده آنان به دانش آموز  (1 نمره)

 

امید است با رعایت مقرراتو قوانین ا نضباطیدر فضایسرشار از آرامش ، تهذیب نفس و تقویت بنیه علمی آینده ای روشن را در پیش رو داشت ه باشید .

 

مدیریت مجتمع آموزشی انوارالقرآن –مهری کلاهدوزان

System.String[]